Tài trợ thiết bị y tế
31/10/2021
Thông tin khác Xã hội

Hướng tới mục tiêu chính là nâng cao ý thức về an toàn giao thông (ATGT) & kỹ năng giao thông an toàn

cho học sinh tiểu học trên cả nước, Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã phối hợp với Bộ Giáo dục &

Đào tạo và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thực hiện chương trình Toyota cùng em học An toàn

giao thông (hay...