Bên cạnh việc chú trọng phát triển và nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân

viên, Công ty ô tô Toyota Việt Nam đã và đang thực hiện rất nhiều hoạt động

hỗ trợ giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhằm góp phần hình

thành và xây dựng một thế hệ trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết, tích cực mang

sức mình đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam.

Phát triển nguồn nhân lực


Khám Phá Sự Kiện